info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Privacy verklaring

Gümüs Advocatuur gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw privacy is voor ons van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens doorgeven na een bezoek aan een van onze kantoren, telefonisch en/of per e-mail. Het gaat dan om uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

 

Grondslagen voor verwerking
Gümüs Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor ons niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.

 

Gümüs Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten (ter voorbereiding, uitvoering en afronding van de zaak), waaronder het geven van advies, opstellen stukken en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 • Het innen van declaraties en afhandelen van een betaling of vergoeding(en).
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing.
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Marketing- en communicatieactiviteiten.
 • Voor het behandelen van een sollicitatie of stage (verzoek).
   

Gümüs Advocatuur verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Het delen van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

 

Beveiliging
Gümüs Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen

 

Andere websites

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Gümüs Advocatuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Gümüs Advocatuur kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. De cookies die worden opgeslagen zijn niet te herleiden tot een natuurlijke persoon. Evenmin wordt er bij deze cookies gebruik gemaakt van persoonsgegevens. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Uw rechten en vragen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • een bepaalde verwerking beperken;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klacht

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@gumusadvocatuur.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Gümüs Advocatuur

Plesmanweg 9

7602 PD Almelo

info@gumusadvocatuur.nl

085 064 77 70

 

Gümüs Advocatuur